Skip to content

Företagspension för dig som arbetar inom Volvokoncernen

Alla medarbetare, utom ferie- och praktikanställda, inom Volvokoncernen i Sverige omfattas av Volvo Företagspension. Du som är tillsvidareanställd omfattas från och med första hela anställningsmånaden.

För dig som är visstidsanställd krävs att du varit anställd tre hela sammanhängande kalendermånader under året i samma bolag och på samma ort. I motsats till de centralt avtalade tjänstepensionerna har Volvo Företagspension ingen åldersgräns.

Samma försäkringsvillkor gäller för försäkrade hos arbetsgivare som är anslutna.

Föräldraledighet

Du omfattas av Volvo Företagspension vid föräldraledighet.

Sjukdom

Premien minskar vid sjukdom. Sjukfrånvaro ett helt år ger premie för halva tiden. Detta gäller insjuknandeåret + ett kalenderår.

Tjänstledighet och studieledighet

Under tiden du tar ut tjänstledighet som inte är semestergrundande betalas inga premier till Volvo Företagspension för din räkning.

Ordinarie premie

Hel årspremie för arbetare och tjänstemän för år 2023 är 11 304 kr, dvs. 942 kr per månad under perioden 2023-01-01 – 2023-12-31. Halv årspremie är 5 652 kr för år 2023 dvs. 471 kr per månad.

Premien är värdesäkrad genom att den följer inkomstbasbeloppets utveckling.

Hel premie gäller för dig som arbetar mer än 50%. Arbetar du 50 % eller mindre, som minst 20 %, så får du en halv premie.

Premien till Volvo Företagspension betalas in som ett engångsbelopp året efter det år premien avser. Detta innebär att på pensionsbeskeden som skickas ut i början av året finns inte föregående års premie med.

I förmånsportalen My Benefits kan du se inbetalda premier och försäkringskapital.

Tidbanksväxling

Volvokoncernen erbjuder dig att omvandla dina tidbankstimmar till ett förmånligt pensionssparande i din Volvo Företagspension. Du registrerar det direkt i din tidrapportering. Förutom att du får högre pension lägger din arbetsgivare även till ca 5% extra på din avsättning vilket ökar din framtida pension ytterligare.

Ett räkneexempel på hur mycket extra du kan få i pension om du tidbanksväxlar hittar du på sidan ”Tidbanksväxling

För att föra över timmar från din vanliga tidbank, gå in under ”Övrig ersättning” i tidinfo och välj kod 86.

För att föra över timmar från tillfällig tidbank, gå in under ”Övrig ersättning” i tidinfo och välj kod 89.

Företagspension inom Volvo Cars – gäller följande bolag

-de bolag som inte finns med på listan har eget regelverk för Volvo Företagspension, mer information finns här

Volvo Företagspension inom Volvo Cars gäller i sin helhet och med samma villkor för de bolag där Volvo Personvagnar AB har arbetsrättsligt förhandlingsmandat (dvs Volvo Personvagnar AB, Volvo Car Sverige AB, Volvo Car Försäkring AB, VPPS och Volvo Bil AB).

Du som är tillsvidareanställd eller visstidsanställd omfattas från och med första anställningsmånaden. Fakturering och placering av premierna sker dock med en viss fördröjning. Om du är praktikant, flexpoolare eller är International Assignee (IA) omfattas du inte av Volvo Företagspension.

Vid byte av personalkategori, dvs från arbetare till tjänsteman eller tvärtom, gäller den premiebehörighet till vilken nya personalkategori man byter tjänst till. Premieförändringen inträffar den 1: a i den månad bytet sker.

Volvo Företagspension tjänas in oavsett din ålder.

Ordinarie premie

Aktuell premie för arbetare och tjänstemän är fr o m 1 oktober 2023 718 kr per månad. Premien beräknas för varje anställningsmånad. Premien är värdesäkrad genom att den följer inkomstbasbeloppets utveckling.

Hel premie gäller för alla oavsett sysselsättningsgrad enligt kvalifikationsreglerna.

De aktuella premierna betalas månatligen till Volvo Företagspension.

Föräldraledighet

Du omfattas av Volvo Företagspension vid föräldraledighet.

Sjukdom

Sammanhängande sjukfrånvaro berättigar till premieinbetalning enligt följande:

Full premieinbetalning till alla under år 1 och 2 oavsett sjukfrånvarograd.
Fr o m tredje sjukåret är man inte berättigad till intjänande av Volvo Företagspension om sjukfrånvaron är 100%. Vid lägre sjukfrånvarograd än 100% har man rätt till full premieinbetalning även fortsättningsvis.

Tjänstledighet eller studieledighet

Under de hela kalendermånader du tar ut tjänstledighet som inte är semestergrundande betalas inga premier till Volvo Företagspension för din räkning.

Tidbanksväxling

Du har möjlighet att omvandla dina tidbankstimmar till ett pensionssparande i din Volvo Företagspension. Du registrerar det direkt i din tidrapportering.

Det är lägre skatt på tjänstepension än på lön, mellanskillnaden är ca 5%. Mellanskillnaden tillfaller dig och din premie ökas med motsvarande belopp.

Observera att tidbanksväxling påverkar premieinbetalning till Avtalspension SAF-LO och kan även påverka socialförsäkringsförmåner negativt.

Ett räkneexempel på hur mycket extra du kan få i pension om du tidbanksväxlar hittar du på sidan ”Tidbanksväxling

Tjänsteårspremie

När du uppnått 25, 35, 45 och 50 års anställningstid uppmärksammas detta med en premie till din Volvo Företagspension. Tjänsteårspremieringen görs i slutet av varje år.

Företagspension för dig inom Övriga bolag

Kvalificering och villkor

De bolag som tillhör Övriga bolag är bolag som tidigare har ingått i Volvokoncernen eller Volvo Cars och har, efter styrelsens godkännande, valt att fortsätta vara medlemmar hos VFF Pension.

Även bolag inom, eller utom, Volvokoncernerna som har valt att ha ett eget regelverk för Volvo Företagspension ingår i Övriga bolag.

Normalt omfattas alla medarbetare, utom ferie- och praktikanställda, av Volvo Företagspension. Volvo Företagspension tjänas in oavsett din ålder.

Samma försäkringsvillkor gäller för försäkrade hos arbetsgivare som är anslutna.

Ordinarie premie

Din arbetsgivare betalar in premie till din Volvo Företagspension, premier kan betalas in månadsvis eller årsvis i efterskott. Vid årsvis inbetalning är premien beräknad på de månader man har arbetat föregående år eller under en bestämd premieperiod.

Övriga inbetalningar

VFF Pension har möjlighet att ta emot andra typer av premieinbetalningar. Vissa bolag har valt att erbjuda sina anställda tjänsteårspremiering och/eller möjlighet att omvandla tidbankstimmar till ett pensionssparande.

Sjukdom och Föräldraledighet

Premierna till din Volvo Företagspension kan påverkas vid sjukdom och föräldraledighet.

Tjänstledighet och studieledighet

Premierna till din Volvo Företagspension kan påverkas vid både tjänstledighet och studieledighet.

Vilka regler gäller för mitt bolag?

För att veta vad som gäller för just ditt bolag, kontakta din lokala HR-avdelning eller pensionsansvarig.

Följande bolag ingår för närvarande i Övriga Bolag

Aurobay Sweden AB
GKN Aerospace Sweden AB
GKN Drivline Köping AB
Jernbro Industrial Services AB
Logent AB
NOVO Energy AB
NOVO Energy Production AB
NOVO Energy R&D AB
Polestar Automotive Sweden
Polestar Performance AB
VFF Pension
WirelessCar Sweden AB

Bolag inom Volvo Cars med eget regelverk

Automotive Components Floby AB
HaleyTek AB
Volvo Car Retail AB

Back To Top