Skip to content

Om du efter detta fortfarande är missnöjd så gör en anmälan till klagomålsansvarig för att få ytterligare en prövning av ditt ärende.

Anmälan till klagomålsansvarig

I din anmälan, som skall vara skriftlig, anger du varför du tycker att vårt beslut är felaktigt och eventuell ytterligare information som du anser att vi bör beakta vid omprövningen.

Anmälan besvaras i normalfallet inom 14 dagar från att den inkom till oss. Om handläggningen av ditt ärende beräknas ta längre tid kontaktar vi dig.

Anmälan skickas till:

VFF Pension
Klagomålsansvarig
TSG:5, 405 08  Göteborg

Preskription

Preskription innebär att din rätt till ersättning från försäkringen upphör efter en bestämd tid. För att undvika preskription måste du väcka talan mot oss inom tre år efter att du fått kännedom om att anspråket kunde göras gällande och i vart fall inom tio år från det att anspråket tidigast kunnat göras gällande. Har du gjort anmälan till oss inom angiven tid har du sex månader på dig att väcka talan mot oss sedan vi lämnat slutligt beslut.

Rådgivning

Konsumenternas Försäkringsbyrå, Konsumenternas Bank- och Finansbyrå samt den kommunala konsumentvägledningen ger råd och upplysningar till privatpersoner i försäkringsfrågor.

Utomstående prövning

Om du inte är nöjd med vårt slutliga beslut kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) eller gå vidare till allmän domstol. Din prövningsansökan till ARN måste du skicka in inom sex månader efter att du fått slutligt beslut från oss.

Back To Top