Skip to content

PLUSpension är en pensionsförsäkring för dig som är anställd inom Volvokoncernen och Volvo Cars samt vissa bolag som tidigare ingått i någon av koncernerna eller är närstående bolag. Förvaltningsformen för PLUSpension är traditionell förvaltning och försäkringsgivare är VFF Pension.

Fr o m 2019 är PLUSpension stängd för nyteckning, premieinbetalning samt inflytt av kapital. Befintliga PLUSpensioner påverkas inte. Din PLUSpension kommer att förvaltas och administreras som tidigare.

Traditionell förvaltning

Traditionell förvaltning innebär att VFF Pension sköter förvaltningen och att du som försäkrad är garanterad ett visst belopp när du börjar ta ut pension. Med traditionell förvaltning får man en garanterad ränta och när förvaltningen ger överskott tilldelas även återbäring. Återbäringen är inte garanterad och kan variera över tiden.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

PLUSpension främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper men har inte hållbar investering som mål.
Läs mer om hållbarhetsrelaterade upplysningar här.

Förköpsinformation hållbarhetsrelaterade upplysningar för PLUSpension

Utbetalning av din pension

Ungefär 4 månader innan du fyller 65 år skickar vi ett brev angående utbetalning av din pension. Det är först då du behöver ta beslut om när du vill starta utbetalningen. Önskar du starta din utbetalning av pension före 65 år måste du själv kontakta oss.

Pension betalas normalt ut under 5 år mellan 65 år och 70 år. Du kan tidigast börja ta ut pension månaden efter du fyllt 55 år och senast den månaden du fyller 70 år.

Pensionens storlek beror på när du börjar ta ut den och vilken utbetalningstid du väljer. Utbetald pension beskattas som inkomst av tjänst.

Vill du påbörja uttag av din pension? Du hittar uttagsblankett under Blanketter och Dokument

Hur stor blir din pension

Din pension grundar sig på inbetalda premier och garanterad ränta. Den garanterade räntan beror på när premierna betalades in. Tilldelad återbäring utöver den garanterade räntan är inte garanterad utan kan minska/öka över tiden. Den utbetalda pensionens storlek beror också på när du börjar ta ut pension och vilken utbetalningstid du väljer. Utbetald pension beskattas som inkomst av tjänst.

VFF Pension använder sig av Livslängdsantagande för att beräkna pensionens storlek vid livsvarig utbetalning. VFF Pension använder könsneutrala livslängdsantaganden, dvs vi räknar med samma genomsnittlig livslängd för alla försäkrade oavsett kön. Aktuellt livslängdsantagande som VFF Pension använder är 21,83 år för en försäkrad 65-åring, dvs för livsvarig utbetalning räknar vi med att betala ut pension till dess att man fyllt 86,83 år.

Efterlevandeskydd

Vid tecknandet av PLUSpension valde du om du ville ha efterlevandeskydd eller inte. Avlider du utbetalas pensionen antingen till din maka/make/sambo/registrerad partner eller till dina barn. Du kan välja att ändra ordningsföljden på dina förmånstagare eller att ta bort efterlevandeskyddet. Ändring görs på blanketten Ändring av förmånstagarförordnande som finns att hämta under Blanketter och Dokument.

Flytt av din PLUSpension

Att flytta PLUSpension innebär att hela pensionsförsäkringens värde flyttas till en ny pensionsförsäkring med samma person som försäkrad. I samband med flytt av försäkringskapitalet görs marknadsvärdesjustering om konsolideringsgraden är under 100%. Det innebär i så fall att försäkringskapitalet i din försäkring minskas.
När försäkringskapitalet är flyttat kan du inte ångra dig och VFF Pensions ansvar har upphört.
Den administrativa avgiften för flytt är 600 kr.

Återköp

Om värdet i din PLUSpension understiger 1 prisbasbelopp (57 300 kr år 2024), kan du återköpa försäkringen; dvs få den utbetald före uppnådd pensionsålder. I samband med återköp av försäkringen görs marknadsvärdesjustering om konsolideringsgraden är under 100%. Det innebär i så fall att försäkringskapitalet i din försäkring minskas.
Den administrativa avgiften för återköp är 400 kr.
Blankett för återköp finns under Blanketter och dokument.

Återbäringsräntan

Fr o m 1 maj 2024 är
återbäringsräntan 9 %.

Avgifter

1 % i premieavgift
0,4 % i årlig avgift på försäkringskapitalet

Försäkringsvillkor

Försäkringsvillkor för PLUSpension finns under Blanketter och dokument.

Back To Top