Skip to content

Utöver den allmänna pensionen har de flesta någon form av pension genom sitt arbete. Tjänstemän inom privata företag, med en pensionsmedförande lön över 10 inkomstbasbelopp kan, om arbetsgivaren tillåter, byta ut en del av sin ITP2 mot en Alternativ ITP, så kallad tiotaggarlösning (T10). Förvaltningsformen för Alternativ ITP-T10 hos VFF Pension är traditionell förvaltning. VFF Pension är inte längre valbar försäkringsgivare för Alternativ ITP-T10.

Traditionell förvaltning

Traditionell förvaltning innebär att VFF Pension sköter förvaltningen och att du som försäkrad är garanterad ett visst belopp när du börjar ta ut pension. Med traditionell förvaltning får man en garanterad ränta och när förvaltningen ger överskott tilldelas även återbäring. Återbäringen är inte garanterad och kan variera över tiden.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Alternativ ITP-T10 främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper men har inte hållbar investering som mål.
Läs mer om hållbarhetsrelaterade upplysningar här.

Förköpsinformation hållbarhetsrelaterade upplysningar för Alternativ ITP T10

Hur stor blir din pension

Din pension grundar sig på inbetalda premier och garanterad ränta. Den garanterade räntan beror på när premierna betalades in. Tilldelad återbäring utöver den garanterade räntan är inte garanterad utan kan minska/öka över tiden. Den utbetalda pensionens storlek beror också på när du börjar ta ut pension och vilken utbetalningstid du väljer. Utbetald pension beskattas som inkomst av tjänst.

VFF Pension använder sig av Livslängdsantagande för att beräkna pensionens storlek vid livsvarig utbetalning. VFF Pension använder könsneutrala livslängdsantaganden, dvs vi räknar med samma genomsnittlig livslängd för alla försäkrade oavsett kön. Aktuellt livslängdsantagande som VFF Pension använder är 21,83 år för en försäkrad 65-åring, dvs för livsvarig utbetalning räknar vi med att betala ut pension till dess att man fyllt 86,83 år.

Återbetalningsskydd

För att lägga till, ta bort eller ändra återbetalningsskydd kontaktar du VFF Pension.

Återbäringsränta

Fr o m 1 juli 2024 är
återbäringsräntan 11 %.

Avgifter

0,985 % i premieavgift
0,3 % i årlig avgift på försäkringskapitalet

Flytt av försäkring

Du som har din Alternativ ITP-T10 förvaltad hos VFF Pension kan välja att flytta ditt försäkringskapital till en annan försäkringsgivare om utbetalning inte påbörjats. För att flytta din försäkring kontaktar du din lokala HR-avdelning.
I samband med flytt av försäkringskapitalet görs marknadsvärdesjustering om konsolideringsgraden är under 100 %. Det innebär i så fall att försäkringskapitalet i din försäkring minskas.

Den administrativa avgiften för flytt är 600 kr.

När försäkringskapitalet är flyttat kan du inte ångra dig och VFF Pensions ansvar har upphört.

Försäkringsvillkor

Försäkringsvillkor för Alternativ ITP-T10 finns under Blanketter och dokument.

Back To Top