Skip to content

Personuppgifter som lämnas till VFF Pension eller som vi inhämtar i samband med att försäkringsavtal ingås eller inhämtar i samband med försäkringsavtalet kommer att  bli föremål för behandling av VFF Pension och hos företag som vi anlitar eller samarbetar med. Detta för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt försäkringsavtalet, kunna kontakta dig och i övrigt kunna fullgöra våra skyldigheter som försäkringsgivare.

Personuppgifterna kan även komma att behandlas för analys- och statistikändamål.

Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas (bl a inhämtas, bearbetas, lagras, utlämnas). Förordningen innebär ett starkare skydd än tidigare för dina personuppgifter och ger dig som försäkrad vissa rättigheter och ålägger oss som försäkringsgivare vissa skyldigheter.

Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för att de personuppgifter vi behandlar om dig sker i enlighet med gällande lagstiftning är:
VFF Pension Tjänstepensionsförening (org.nr. 816400-4056)
TSG:5, 405 08 Göteborg
Telefon: +46 31 66 12 10.

Information som VFF Pension inhämtar

Vi inhämtar information främst från din arbetsgivare men också från dig själv. Vi kan också hämta information från andra; exempelvis från folkbokföringen för att få tillgång till korrekta adressuppgifter.

Information som VFF Pension lämnar ut

Vi lämnar ut uppgifter om dina försäkringar till minPension (där du kan se hela din pension och göra pensionsprognoser) och om du är anställd vid Volvokoncernen, Volvo Cars, GKN eller VFF Pension till respektive arbetsgivares HR-portal. Till Skatteverket lämnar vi kontrolluppgifter avseende utbetald pension samt vid flytt av försäkring. Vid förfrågan lämnar vi även uppgifter till innehavare av fullmakt; t ex försäkringsförmedlare, ombud, eventuell god man samt till Kronofogden, Försäkringskassan och Folkpensionsanstalten i Finland. VFF Pension lämnar också ut personuppgifter till uppdragstagare/personuppgiftsbiträden som VFF Pension anlitar och i sitt uppdrag har behov av dem.

Lagringstid

Personuppgifterna sparas under en tid om tio år efter det att den sista utbetalningen till försäkrad/förmånstagare gjorts enligt försäkringsavtalet eller den längre tid som behövs  för att kunna behandla eventuella anspråk på försäkringsersättning.

Information som vi skickar till dig om dina försäkringar

Du erhåller, som försäkrad/förmånstagare, information i form av årliga pensionsbesked och om du har försäkring/ar under utbetalning får du även kontrolluppgifter. Dessa uppgifter tillhandahålls via din personliga sida på VFF Pensions hemsida. Om du vill få dessa brev per post så kontakta oss på telefon eller via mejl. Därutöver erhåller du brev från oss i samband med utbetalning av pension.

Information som du har tillgång till

På VFF Pensions hemsida kan du logga in med BankID. Där finns uppgifter om dina försäkringar och dina kontaktuppgifter samt pensionsbesked, kontrolluppgifter m m.

Information på din begäran

Dataskyddsförordningen ger dig rätt att få veta vilken information vi behandlar och som avser dig och hur den används. Du kan därför begära och utan kostnad få ett registerutdrag från oss. Registerutdraget ska du som huvudregel få inom en månad från ansökan.

Rättelse, radering och komplettering av uppgifter

Anser du att en uppgift i våra register är felaktig eller att uppgifterna är allt för omfattande eller ofullständiga, har du rätt att kräva att vi åtgärdar detta. Om så är fallet kontakta oss så utreder vi vad som skall gälla så att eventuella felaktigheter kan rättas.

Mer information

Om du har frågor hur dina personuppgifter behandlas av VFF Pension är du välkommen att kontakta oss eller vårt dataskyddsombud. I vår personuppgiftspolicy kan du läsa mer om vilka personuppgifter vi samlar in, varför vi gör det samt hur de används, sparas och skyddas. Personuppgiftspolicyn hittar du under Blanketter och Dokument.
Om du vill veta mer om Dataskyddsförordningen; se imy.se.

Önskar du information om hur vi behandlar dina personuppgifter och du har en annan roll än försäkrad, exvis styrelseledamot, arbetssökande eller kontaktperson går det bra att kontakta oss via mejl eller telefon.

Klagomål

Om du är missnöjd med hur VFF Pension behandlar dina personuppgifter eller om du anser att vi hanterar dem felaktigt ber vi dig kontakta oss så att vi kan reda ut eventuella missförstånd.

Du kan även kontakta VFF Pensions Dataskyddsombud; se kontaktuppgifter nedan.

Du har dessutom rätt att framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, se imy.se, tel 08-657 61 00.

Dataskyddsombud

VFF Pensions Dataskyddsombud har bland annat i uppgift att bistå föreningen så att vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Om du inte hittar den information du söker eller om du i övrigt har frågor hur dina personuppgifter behandlas så kontakta vårt Dataskyddsombud. Till Dataskyddsombudet vänder du dig även med begäran om registerutdrag och/eller rättelse m.m. Se kontaktuppgifter nedan.

Kontaktuppgifter Dataskyddsombudet

Begäran om registerutdrag, rättelse m m:

VFF Pension
Dataskyddsombudet
TSG:5
405 08  Göteborg

E-post: dpovff@volvo.com

Back To Top