skip to Main Content

Välkommen till VFF Pension

Välkommen till VFF Pension

Välkommen till VFF Pension. Här på webbplatsen har vi samlat det mesta du behöver veta om Volvo Företagspension och vår verksamhet. Skulle det vara något du undrar över är du alltid välkommen att kontakta oss.

Marie Hagstedt, VD

Mina sidor

När du loggar in på dina egna sidor kan du se alla detaljer om ditt sparande hos oss. Här loggar du in enkelt med Bank-ID.

Kontakta oss
  • vff@volvo.com
  • 031-66 12 10
    Telefontider: mån-tors 9-11 samt 13-16, fre 9-11 samt 13-15
  • Götaverksgatan 2
  • M2.7, 405 08  Göteborg

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som lämnas till VFF Pension eller som vi inhämtar i samband med att försäkringsavtal ingås eller inhämtar i samband med försäkringsavtalet kommer att  bli föremål för behandling av VFF Pension eller hos företag som vi samarbetar med. Detta för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt försäkringsavtalet, kunna kontakta dig och i övrigt kunna fullgöra våra skyldigheter som försäkringsgivare.

Personuppgifterna kan även komma att behandlas för analys- och statistikändamål.

Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen (som ersatte personuppgiftslagen fr o m 25 maj 2018) har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas (bl a inhämtas, bearbetas, lagras, utlämnas). Förordningen innebär starkare skydd än tidigare för dina personuppgifter och ger dig som försäkrad vissa rättigheter och ålägger oss som försäkringsgivare vissa skyldigheter.

Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för att de personuppgifter vi behandlar om dig sker i enlighet med gällande lagstiftning är:
VFF Pension Försäkringsförening (org.nr. 816400-4056)
M2:7, 405 08 Göteborg
Telefon: +46 31 66 12 10. Hemsida: www.vffpension.se.

Information som vi inhämtar

Vi inhämtar information främst från din arbetsgivare men också från dig själv. Vi kan också hämta information från andra; exempelvis från folkbokföringen för att få tillgång till korrekta adressuppgifter.

Information som vi lämnar ut

Vi lämnar ut uppgifter om dina försäkringar till Min pension (där du kan se hela din pension och göra pensionsprognoser) och om du är anställd vid AB Volvo, Volvo Cars, VFF Pension eller GKN till respektive arbetsgivares HR-portal. Till Skattemyndigheten lämnar vi kontrolluppgifter avseende utbetald pension samt vid flytt av försäkring. Vid förfrågan lämnar vi även uppgifter till mäklare med fullmakt, ombud, eventuell god man samt till Kronofogdemyndigheten, Försäkringskassan och Folkpensionsanstalten i Finland. VFF Pension lämnar också ut personuppgifter till uppdragstagare/personuppgiftsbiträden som VFF Pension anlitar.

Lagringstid

Personuppgifterna sparas under en tid om tio år efter det att den sista utbetalningen till ersättningsberättigad gjorts enligt försäkringsavtalet eller den längre tid som behövs  för att kunna behandla eventuella anspråk på försäkringsersättning.

Information som vi skickar ut

Du erhåller, som försäkrad/förmånstagare, information i form av årliga värdebesked och om du har försäkring/ar under utbetalning får du även kontrolluppgifter. Dessa uppgifter tillhandahålls via din personliga sida. Om du vill få dessa brev per post så kontakta oss på telefon eller via mejl. Du erhåller även information från oss i samband med utbetalning av pension.

Information som du har tillgång till

På VFF Pensions hemsida kan du logga in på din personliga sida. Där finns uppgifter om dina försäkringar och kontaktuppgifter samt värdebesked, kontrolluppgifter m m. Fr o m september 2018 kan inloggning endast göras med BankID

Information på din begäran

Dataskyddsförordningen ger dig rätt att få veta vilken information vi behandlar och som avser dig och hur den används. Du kan därför begära och utan kostnad få ett registerutdrag från oss. Registerutdraget ska du som huvudregel få inom en månad från ansökan.

Rättelse, radering och komplettering av uppgifter

Anser du att en uppgift i våra register är felaktig eller att uppgifterna är allt för omfattande eller ofullständiga, har du rätt att kräva att vi åtgärdar detta. Om så är fallet kontakta oss så utreder vi vad som skall gälla och rättar eventuella felaktigheter.

Mer information

Om du har frågor hur dina personuppgifter behandlas av VFF Pension är du välkommen att kontakta oss. Se kontaktuppgifter nedan. I vår integritetspolicy kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter. Integritetspolicyn hittar du under Blanketter och Dokument.
Om du vill veta mer om Dataskyddsförordningen; se datainspektionen.se.

Klagomål

Om du är missnöjd med hur VFF Pension behandlar dina personuppgifter eller om du anser att vi hanterar dem felaktigt ber vi dig kontakta oss så att vi kan reda ut eventuella missförstånd.

Du har även rätt att framföra klagomål till Datainspektionen, se datainspektionen.se, tel 08-657 61 00.

Kontaktuppgifter

Begäran om registerutdrag, rättelse m m:

VFF Pension
Dataskyddsombudet
M2.7
405 08  Göteborg

Telefon: +46 31 66 12 10. E-post: dpovff@volvo.com

Back To Top