Skip to content

Traditionell förvaltning

Traditionell förvaltning innebär att VFF Pension sköter förvaltningen och att du som försäkrad är garanterad ett visst belopp när du börjar ta ut pension. Med traditionell förvaltning får man en garanterad ränta och när förvaltningen ger överskott tilldelas även återbäring. Återbäringen är inte garanterad och kan variera över tiden.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Volvo Företagspension främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper men har inte hållbar investering som mål.
Läs mer om hållbarhetsrelaterade upplysningar här.

Förköpsinformation hållbarhetsrelaterade upplysningar för Volvo Företagspension

Hur stor blir din pension

Din pension grundar sig på inbetalda premier och garanterad ränta. Den garanterade räntan beror på när premierna betalades in. Garanterad ränta på premier som har satts in efter 2016-10-01 är 0,7 % före skatt och avgifter. Tilldelad återbäring utöver den garanterade räntan är inte garanterad utan kan minska/öka över tiden. Den utbetalda pensionens storlek beror också på när du börjar ta ut pension och vilken utbetalningstid du väljer. Utbetald pension beskattas som inkomst av tjänst.

VFF Pension använder sig av Livslängdsantagande för att beräkna pensionens storlek vid livsvarig utbetalning. VFF Pension använder könsneutrala livslängdsantaganden, dvs. vi räknar med samma genomsnittlig livslängd för alla försäkrade oavsett kön. Aktuellt livslängdsantagande som VFF Pension använder är 21,83 år för en försäkrad 65-åring, dvs. för livsvarig utbetalning räknar vi med att betala ut pension till dess att man fyllt 86,83 år.

Återbäringsräntan

Fr o m 1 maj 2024 är
återbäringsräntan 7 %.

Med återbetalningsskydd

Din försäkring startar alltid med återbetalningsskydd. Avlider du utbetalas pensionen i första hand till maka/make/sambo/registrerad partner och i andra hand till dina barn. Du kan välja att ändra ordningsföljden på dina förmånstagare eller att ta bort återbetalningsskyddet. Ändring görs på blanketten Ändrat förmånstagarförordnande som finns att hämta under Blanketter och dokument.

Utan återbetalningsskydd

Har du valt utan återbetalningsskydd och avlider före uttagsstarten eller under utbetalningstiden delas ditt försäkringskapital av övriga försäkringstagare. Detta kallas arvsvinst. Arvsvinst innebär att du som valt bort återbetalningsskydd får något högre pension själv.

Saknar du möjlig förmånstagare bör du välja utan återbetalningsskydd. Fram till pensionen betalas ut kan du lägga till återbetalningsskydd. Ändring görs på blanketten Ändrat förmånstagarförordnande som finns att hämta under Blanketter och dokument.

Utbetalning av din pension

Ungefär 4 månader innan du fyller 65 år skickar vi ett brev angående utbetalning av pension. Det är först då du behöver ta beslut om när du vill starta och hur många år utbetalningen skall fördelas på. Önskar du starta din utbetalning av pension före 65 år måste du kontakta oss.

Pension betalas normalt ut under 5 år mellan 65 år och 70 år. Du kan tidigast börja ta ut pension månaden efter du fyllt 55 år och senast månaden du fyller 70 år. Utbetald pension beskattas som inkomst av tjänst.

Vill du påbörja uttag av din pension? Du hittar uttagsblankett under Blanketter och dokument.

Ordinarie premie

Din arbetsgivare betalar in en avtalad premie till din Volvo Företagspension.

Avgifter

0,3 % i årlig avgift på försäkringskapitalet

Information & villkor

Försäkringsvillkor som gäller för Volvo Företagspension kan du hämta under Blanketter och dokument.

Tidbanksväxling

Utöver den avtalade premien kan du själv, om din arbetsgivare erbjuder detta,  förstärka din Volvo Företagspension genom att omvandla tidbankstimmar till pensionspremier. Förutom att du får en högre pension lägger din arbetsgivare till ca 5 % extra på din avsättning vilket ökar din framtida pension ytterligare. Läs mer under Tidbanksväxling.

0
Återbäringsränta (%) PLUSpension från 2023-03-01
0
Återbäringsränta (%)SAF-LO från 2023-03-01
0
Återbäringsränta (%) Alternativ ITP-T10 från 2023-03-01
Back To Top