skip to Main Content

Mål och strategi för kapitalförvaltningen

VFF Pension ska ha en långsiktigt stabil och hållbar värdetillväxt. De övergripande målen för kapitalförvaltningen är att se till att tillgångarnas värde alltid täcker pensionsåtagandet, både på lång och kort sikt samt att kunna erbjuda en så konkurrenskraftig återbäring som möjligt, över tid. Strategin bygger på att maximera avkastningen utifrån av styrelsen beslutad riskaptit, fortsätta arbeta med att diversifiera portföljen utan att ge avkall på framtida riskjusterad avkastning samt att integrera hållbara investeringar i förvaltningen.

En ALM analys (Asset Liability Management) görs årligen med syfte att ta fram bästa möjliga fördelning mellan olika tillgångsslag, med hänsyn tagen till gällande regelverk. Denna analys används för att ta fram den strategiska normalportföljen som ska ge bäst förutsättning att uppnå målen för kapitalförvaltningen. Fördelningen mellan de olika tillgångsslagen regleras i, av styrelsen, fastställda investeringsriktlinjer. Investeringsriktlinjer finns att hämta under Blanketter och dokument.

Riskhantering i kapitalförvaltningen

Riskhanteringen är en viktig del av VFF Pensions kapitalförvaltningsprocess. Den innefattar identifiering, mätning, hantering, övervakning och rapportering av risker inom kapitalförvaltningen. VFF Pensions långsiktiga riskaptit återspeglas i vald strategisk normalportfölj. Riskaptit är den risk som man är beredd att ta i kapitalförvaltningen. Riskaptiten inom kapitalförvaltningen styrs ytterst av nivån på solvensgrad och trafikljuskvot samt av beslutade toleransnivåer.

Fördelning enligt investeringsriktlinjernas normalportfölj

  • Räntebärande papper 52%
  • Globala aktier 24%
  • Svenska aktier 10%
  • Alternativa investeringar 14%

Se aktuella siffror för räntor, totalavkastning, konsolideringsgrad och förvaltat kapital mm under Finansiell information.

Vill du läsa mer om vår kapitalförvaltning finns det mer information i årsredovisningen.

Back To Top