Skip to content

Mål och strategi för kapitalförvaltningen

VFF Pension ska ha en långsiktigt stabil, ansvarsfull och hållbar värdetillväxt. De övergripande målen för kapitalförvaltningen är att se till att tillgångarnas värde alltid täcker pensionsåtagandet, både på lång och kort sikt, att över tid kunna erbjuda en så konkurrenskraftig återbäring som möjligt, samt sträva efter att ha en portfölj som är i linje med Parisavtalet och FN:s globala hållbarhetsmål.

Strategin för att uppnå ovan mål bygger på att maximera avkastningen utifrån av styrelsen beslutad riskaptit, fortsätta arbeta med att diversifiera portföljen utan att ge avkall på framtida riskjusterad avkastning samt fortsätta att integrera hållbara investeringar i förvaltningen som strävar mot att vara i linje med Parisavtalet och FN:s globala hållbarhetsmål.

En ALM-analys (Asset Liability Management) görs årligen vars syfte är att identifiera den tillgångssammansättningen som är bäst anpassad för att uppnå de övergripande målen i kapitalförvaltningen, med hänsyn tagen till gällande regelverk. Fördelningen mellan de olika tillgångsslagen regleras i, av styrelsen, fastställda investeringsriktlinjer. Investeringsriktlinjerna finns att hämta under Blanketter och dokument.

VFF Pension ska investera ansvarfullt och hållbart. Att integrera hållbarhet i investeringsprocessen blir därför en naturlig del för kapitalförvaltningen. Vill du läsa mer om VFF Pensions arbete med hållbara investeringar finns informationen under Hållbara investeringar.

Riskhantering i kapitalförvaltningen

Riskhanteringen är en viktig del av VFF Pensions kapitalförvaltningsprocess. Den innefattar identifiering, mätning, hantering, övervakning och rapportering av risker inom kapitalförvaltningen. VFF Pensions långsiktiga riskaptit återspeglas i vald strategisk normalportfölj. Riskaptit är den risk som man är beredd att ta i kapitalförvaltningen. Riskaptiten inom kapitalförvaltningen styrs ytterst av nivån på riskkapitalkvoten, RKK, och minimumkapitalkvoten, MKK, samt av beslutade toleransnivåer.

Fördelning enligt investeringsriktlinjernas normalportfölj

Se aktuella siffror för räntor, totalavkastning, konsolideringsgrad och förvaltat kapital mm under Finansiell information.

Vill du läsa mer om vår kapitalförvaltning finns det ytterligare information i årsredovisningen.

Back To Top