skip to Main Content

Välkommen till VFF Pension

Välkommen till VFF Pension

Välkommen till VFF Pension. Här på webbplatsen har vi samlat det mesta du behöver veta om Volvo Företagspension och vår verksamhet. Skulle det vara något du undrar över är du alltid välkommen att kontakta oss.

Marie Hagstedt, VD

Mina sidor

När du loggar in på dina egna sidor kan du se alla detaljer om ditt sparande hos oss. Här loggar du in enkelt med Bank-ID.

Kontakta oss
  • vff@volvo.com
  • 031-66 12 10
    Telefontider: mån-tors 9-11 samt 13-16, fre 9-11 samt 13-15
  • Götaverksgatan 2
  • M2.7, 405 08  Göteborg

Kapitalförvaltning

Mål och strategi för kapitalförvaltningen

VFF Pension ska ha en långsiktigt stabil och hållbar värdetillväxt. De övergripande målen för kapitalförvaltningen är att se till att tillgångarnas värde alltid täcker pensionsåtagandet, både på lång och kort sikt samt att kunna erbjuda en så konkurrenskraftig återbäring som möjligt, över tid. Strategin bygger på att maximera avkastningen utifrån av styrelsen beslutad riskaptit, fortsätta arbeta med att diversifiera portföljen utan att ge avkall på framtida riskjusterad avkastning samt att integrera hållbara investeringar i förvaltningen.

En ALM analys (Asset Liability Management) görs årligen med syfte att ta fram bästa möjliga fördelning mellan olika tillgångsslag, med hänsyn tagen till gällande regelverk. Denna analys används för att ta fram den strategiska normalportföljen som ska ge bäst förutsättning att uppnå målen för kapitalförvaltningen. Fördelningen mellan de olika tillgångsslagen regleras i, av styrelsen, fastställda placeringsriktlinjer.

Riskhantering i kapitalförvaltningen

Riskhanteringen är en viktig del av VFF Pensions kapitalförvaltningsprocess. Den innefattar identifiering, mätning, hantering, övervakning och rapportering av risker inom kapitalförvaltningen. VFF Pensions långsiktiga riskaptit återspeglas i vald strategisk normalportfölj. Riskaptit är den risk som man är beredd att ta i kapitalförvaltningen. Riskaptiten inom kapitalförvaltningen styrs ytterst av nivån på solvensgrad och trafikljuskvot samt av beslutade toleransnivåer.

Ansvarsfulla investeringar

VFF Pension har som mål att vara en ansvarsfull investerare som, vid val av fonder, strävar mot en balans mellan ekonomiska, miljömässiga och sociala värden. VFF Pension strävar efter att investera i bolag som följer internationella normer för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption. VFF Pension strävar också efter att undvika investeringar i bolag som är involverade i kontroversiella vapen liksom investeringar i produktion av tobak och pornografi.

VFF Pension tar hjälp av en extern part med att granska samtliga fonder två gånger per år. Granskningsresultatet ligger till grund för VFF Pensions påverkansarbete, som innebär att dialogen förs med kapitalförvaltare i syfte att, i första hand, påverka bolagen till förändring snarare än att exkludera bolag. I de fall påverkansarbetet inte ger önskat resultat kan VFF Pension ta beslut om att lämna aktuell fond.

Fördelning enligt placeringsriktlinjernas normalportfölj

  • Räntebärande papper 53%
  • Globala aktier 25%
  • Svenska aktier 10%
  • Alternativa investeringar 12%

Se aktuella siffror för räntor, totalavkastning, konsolideringsgrad och förvaltat kapital mm under Finansiell information.

Vill du läsa mer om vår kapitalförvaltning finns det mer information i årsredovisningen.

Back To Top