Skip to content

Sammanfattning
Den 10 mars 2021 trädde en ny EU-förordning ikraft (den s.k. disclosureförordningen) som innebär att finansmarknadsaktörer ska informera om hur hållbarhet beaktas vid investeringar i finansiella produkter. Syftet är att skapa en mer transparant finansmarknad och minimera grönmålning.

VFF Pension tillhandahåller en extra tjänstepension för Volvoanställda. VFF Pension har som mål att ha en stabil, ansvarsfull och hållbar avkastning, hög kundnöjdhet samt en ansvarsfull, hållbar och effektiv organisation. VFF Pensions strategi för området hållbarhet är att fortsätta integrera hållbara investeringar i förvaltningen som strävar mot att vara i linje med Parisavtalet och FNs globala hållbarhetsmål samt förmedla budskapet om hållbar investeringsstrategi till våra kunder. För VFF Pension är det viktigt att vara med och påverka denna planets framtid med hjälp av de placeringar och val som föreningen gör vid investering av kapital. Även långsiktigt ekonomiskt resultat är en väsentlig hållbarhetsaspekt för hela vår verksamhet och för att behålla våra försäkringstagares och de försäkrades förtroende.  För att ange inriktningen för hållbarhet för våra försäkringsprodukter har VFF Pensions styrelse fastställt Hållbarhetspolicy, Investeringsriktlinjer, Styrdokument för ersättningar och Styrdokument för riskhantering.

Främjande av miljörelaterade och sociala egenskaper
VFF Pensions försäkringsprodukter främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål. Det innebär att investeringar görs i fonder som har en hög nivå inom Miljö, Sociala och Företagsstyrningsfaktorer (ESG) och ska, om möjligt, sträva efter att vara i linje med Parisavtalet och/eller FN’s globala hållbarhetsmål. På detta sätt bidrar produkterna till ansvarsfullhet för arbetsrätt, samhälle och begränsning av klimatförändringar samt anpassning till klimatförändringar.

Här hittar ni alla våra Hållbarhetsrelaterade dokument


Integrering av hållbarhet

Investeringsstrategin för hållbarhet innebär att;

  • Vi gör en bedömning av om kapitalförvaltarnas hantering av hållbarhetsfrågor är i linje med vår hållbarhetspolicy och investeringsriktlinjer innan investering sker.
  • Vi väljer in fonder vars bolag har en hög ESG nivå och, om möjligt, strävar mot Parisavtalet och/eller FN’s globala hållbarhetsmål.
  • Vi fokuserar på ESG-risker som anses finansiellt materiella och som därmed kan påverka en investeringsrisk och avkastning såväl positivt som negativt. Detta gör vi genom att välja bort fonder som investerar i bolag som inte följer internationella normer för miljöskydd, mänskliga rättigheter, arbetsrätt eller antikorruption.
  • Vi har som inriktning att inte göra investeringar i fonder som investerar i bolag som är involverade i kontroversiella vapen och bolag vars omsättning till 5 % eller mer kan härledas till pornografi eller tobak.
  • Vi strävar efter att inte göra investeringar i fonder som investerar i bolag vars intäkter till 5% eller mer kan härledas från fossila bränslen inklusive kol.
  • Vi gör kontinuerlig uppföljning och utvärdering av kapitalförvaltarnas hållbarhetsarbete.
  • Vi arbetar aktivt med påverkansdialog med kapitalförvaltare som inte uppfyller ovan nämnda kriterier för hållbarhet.

VFF Pension följer upp och kontrollerar försäkringsprodukternas miljörelaterade och sociala egenskaper minst en gång per år för valda hållbarhetsindikatorer. Säkerställandet för metoder, datakällor och begränsningar för hållbarhetsindikatorer ligger hos en extern leverantör, ISS Ethix.

VFF Pension integrerar hållbarhet i investeringsprocessen genom att hållbarhetskriterier är en del av VFF Pensions due diligens process.

Engagemang
VFF Pension engagemang består av att arbeta aktivt med påverkansdialog med de kapitalförvaltare vars fonder investerar i bolag som inte uppfyller VFF Pensions kriterier för hållbarhet.

Inga mål för hållbar investering
Försäkringsprodukterna främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbara investeringar som mål.

De finansiella produkternas miljörelaterade eller sociala egenskaper
Försäkringsprodukternas miljörelaterade eller sociala egenskaper utgörs av att de bolag som fonderna investerar i ska ha en hög ESG nivå och ska om möjligt sträva efter att vara i linje med Parisavtalet och/eller FN’s globala hållbarhetsmål. På detta sätt bidrar försäkringsprodukterna till ansvarsfullhet för arbetsrätt, samhälle och begränsning av klimatförändringar samt anpassning till klimatförändringar.

Investeringsstrategi
Försäkringsprodukternas investeringsstrategi bygger på att fortsätta att integrera hållbara investeringar i förvaltningen som strävar mot att vara i linje med Parisavtalet och FNs globala hållbarhetsmål. Det innebär att;

  • Vi gör en bedömning av om kapitalförvaltarnas hantering av hållbarhetsfrågor är i linje med vår hållbarhetspolicy och investeringsriktlinjer innan investering sker.
  • Vi väljer in fonder som har en hög ESG nivå och som strävar mot att vara i linje med Parisavtalet och /eller FN’s globala hållbarhetsmål.
  • Vi fokuserar på ESG-risker som anses finansiellt materiella och som därmed kan påverka en investeringsrisk och avkastning såväl positivt somt negativt. Detta gör vi genom att välja bort fondinvesteringar som investerar i bolag som inte följer internationella normer för miljöskydd, mänskliga rättigheter, arbetsrätt eller antikorruption. Uttryckta i;
   –  FN:s Global Compact
   –  OECDs riktlinjer för multinationella företag
   –  FN:s vägledande 31 principer om företag och mänskliga rättigheter.
   –  ILO Triparate declaration of principles concerning multinational Enterprises and Social Policy.
  • Vi har som inriktning att inte göra investeringar i fonder som investerar i bolag som är involverade i kontroversiella vapen och bolag vars omsättning till 5 % eller mer kan härledas till pornografi eller tobak.
  • Vi strävar efter att inte göra investeringar i fonder som investerar i bolag vars intäkter till 5% eller mer kan härledas från fossila bränslen inklusive kol.
  • Vi gör kontinuerlig uppföljning och utvärdering av kapitalförvaltarnas hållbarhetsarbete.
  • Vi arbetar aktivt med påverkansdialog med de kapitalförvaltare som inte uppfyller ovan nämnda kriterier för hållbarhet.

Andel av investeringar

En hållbar investering är, enligt definition i den så kallade Disclosureförordningen, en investering i ekonomisk verksamhet som bidrar till ett miljömål eller socialt mål, förutsatt att investeringen inte orsakar betydande skada för något annat miljömål eller socialt mål och att investeringsobjekten följer praxis för god styrning.

*VFF Pensions försäkringsprodukter innehåller hållbara investeringar men försäkringsprodukterna har inget åtagande om en minsta andel hållbara investeringar.

Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper,
a) VFF Pension har ett avtal med med Institutional Shareholder Services Ethix AB (ISS Ethix). ISS Ethix är en tjänsteleverantör som har 25 års erfarenhet av research och rating inom ESG-området. VFF Pension följer upp och kontrollerar den finansiell produktens miljörelaterade och sociala egenskaper minst en gång per år. Kapitalförvaltnings avdelningen på VFF Pension granskar fondernas innehav med hjälp av ISS Ethix portal DataDesk.

b) De hållbarhetsindikatorer som följs upp och kontrolleras är följande;

  • Efterlevande av internationella normen FN:s Global Compact
  • Efterlevande av internationella normen OECD riktlinjer för multinationella företag.
  • Efterlevande av internationella normen FN:s vägledande 31 principer om företag och mänskliga rättigheter.
  • Efterlevande av internationella normen ILO Triparate declaration of principles concerning multinational Enterprises and social Policy.
  • Involvering i kontroversiella vapen som personminor, klustervapen, kemiska vapen, biologiska vapen eller kärnvapen.
  • Bolag vars omsättning till 5% eller mer kan härledas från produktion av tobak och pornografi.
  • Bolag vars intäkter till 5% eller mer kan härledas från fossila bränslen.

c) Regelbundna kontroller av metoder och datakällor samt portalen ISS Ethix DataDesk genomförs av ISS Ethix.

Metoder
Vår metod för att mäta främjandet av miljörelaterade och sociala egenskaper genomförs genom mätningar av våra fonders innehav. Mätningarna sker i verktyget ISS Ethix DataDesk, där fondernas innehav granskas utifrån definierade hållbarhetsindikatorer. Hållbarhetsindikatorer som används är;

  • Efterlevande av internationella normen FN:s Global Compact
  • Efterlevande av internationella normen OECD riktlinjer för multinationella företag.
  • Efterlevande av internationella normen FN:s vägledande 31 principer om företag och mänskliga rättigheter.
  • Efterlevande av internationella normen ILO Triparate declaration of principles concerning multinational Enterprises and social Policy.
  • Involvering i kontroversiella vapen som personminor, klustervapen, kemiska vapen, biologiska vapen eller kärnvapen.
  • Bolag vars omsättning till 5% eller mer kan härledas från produktion av tobak och pornografi.
  • Bolag vars intäkter till 5% eller mer kan härledas från fossila bränslen.

Datakällor och databehandling
Datakällor som används för att mäta miljörelaterade eller sociala egenskaper bygger till stor del av publika data som presenteras av bolagen själva, som till exempel i:

  • Företagsrapportering såsom årsredovisningar
  • Företagspolicys
  • Rapportering till myndigheter

Dessutom hämtas data från flertalet andra källor, såsom media, sociala medier etc. Den generella regeln är att data ska vara publikt tillgänglig.

För att säkerställa datakvalitén genomför ISS Ethix regelbundna uppdateringar enligt schema i kombination med ad hoc-uppdateringar vid behov.

Transparens är en viktig del av ISS Ethix arbete, och de presenterar sin metodologi för de rapporter de tar fram på sin hemsida.

För senaste informationen om ISS metodik för data, se avsnittet ”Data Collection, Verification & Update Procedures” på deras hemsida.

Begränsningar för metoder och data
Datatäckningen för hållbarhetsinformation är hög för bolagen som våra fonder investerar i. För data som saknas, är ISS Ethix angreppsätt olika beroende på ISS Ethix tjänster. För ESG Country Rating, Governance QualityScore, Norm-Based Research, Controversial Weapons och Voting Analytics används ingen estimerad data. För ESG Corporate Rating, Sector-Based Screening, Energy & Extractives, SDG Impact Rating and SDG Solutions Assessment, Carbon Emissions Data and Climate Scenario Analysis kan innehålla estimerad data. Dock estimeras bara data baserat på tydliga regler för att säkerställa att det är väl underbyggda antaganden. Detta skiljer sig från den ibland förekommande metodiken att använda ett branschgenomsnitt för bolag som inte rapporterat hållbarhetsinformation, vilket kan ge missvisande data, och kan ge incitament att inte presentera data för lågpresterande bolag.För senaste informationen om ISS metodik för begränsningar i data, se avsnittet ”Limitations to Methodologies & Data” på deras hemsida.

Due diligence
VFF Pension integrerar hållbarhet i investeringsprocessen genom att hållbarhetskriterier som behöver uppfyllas inkluderas i VFF Pensions due diligensprocess. Due diligenceprocessen  för försäkringsprodukternas underliggande tillgångar innebär att vid val av externa kapitalförvaltare, ska VFF Pension ta in information om vilka etiska kriterier som kapitalförvaltaren tillämpar, hur kapitalförvaltaren arbetar med att integrera ESG-faktorer och finansiella faktorer, och hur linjerad kapitalförvaltaren är mot Parisavtalet och FNs globala hållbarhetsmål i sin investeringsprocess. Externa kapitalförvaltares kriterier för hållbarhet följs upp och kontrolleras minst en gång om året för att säkerställa att kapitalförvaltaren lever upp till VFF Pensions kriterier för hållbarhet.

Strategier för engagemang
VFF Pensions strategier för engagemang innebär att information ges och att dialog tas med kapitalförvaltare i syfte att i första hand påverka bolagen, via kapitalförvaltarna, till en förändring snarare än att exkludera bolagen. I de fall där påverkansarbetet inte är tillfyllest är det VFF Pensions arbetsutskott som ska besluta om ett bolag/fond/förvaltare ska exkluderas eller inte. Strategier för aktieägarengagemang hanteras av kapitalförvaltarna och redovisas på respektive kapitalförvaltares hemsida.

Valt referensvärde
Försäkringsprodukterna har inget specifikt index som referensvärde för överensstämmelse med miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas.

Back To Top