Skip to content

Förvaltningsformen för Volvo Företagspension är traditionell förvaltning och försäkringsgivare är VFF Pension.

Rapportering av premier och fakturering

Rapportering av ordinarie premie
Rapportering av ordinarie premier för ”Övriga bolag” kan göras månadsvis eller årsvis. Bolagen väljer själva om de ska följa den tidigare koncernens avtal eller om de ska ha eget kollektivavtal. Rapportering av premier görs antingen via en personlig inloggning på VFF Pensions hemsida eller så kan bolagen välja att fortsätta rapportera in premier på samma sätt som tidigare via FörsäkringsGirot eller CGI.

Vid rapportering via VFF Pensions hemsida så lämnas en premiefil in av en av företaget utsedd behörig person. Även fakturan finns att hämta via inloggningssidan hos VFF Pension av behörig person. För att logga in krävs att VFF Pension registrerar en behörig person som sedan loggar in med BankID. Här finns blanketten för registrering av behörighet , blanketten ska fyllas i av företaget och skickas tillbaka till VFF Pension.

Övriga inbetalningar
VFF Pension har möjlighet att ta emot andra typer av premieinbetalningar. Vissa bolag har valt att erbjuda sina anställda tjänsteårspremiering och/eller möjlighet att omvandla tidbankstimmar till ett pensionssparande.

Mer information
Om du har frågor om premier och/eller fakturering går det bra att maila frågorna till ; api.vff.fpen@volvo.com

Nya bolag

För att nya ”Övriga bolag” ska bli godkända som medlemmar måste följande kriterier vara uppfyllda:

  • Bolaget har tidigare tillhört någon av koncernen Volvo Cars eller Volvokoncernen.
  • Bolaget tillhör ”Närstående bolag”, dvs bolag som har nära relation till Volvo Cars eller Volvokoncernen.
  • Bolaget ägs till 50% eller mindre av Volvo Cars eller Volvokoncernen.

Här finns blankett för anmälan om medlemskap. Anmälningsblanketten ska returneras till VFF Pension tillsammans med ett registreringsbevis (registreringsbeviset får inte vara äldre än tre månader).

Anmälningsblankett och registreringsbevis lösenordskyddas och mailas till:
api.vff.fpen@volvo.com

VFF Pension återkommer med svar om medlemskap när anmälan är klar.

Back To Top