skip to Main Content

Förvaltningsformen för Volvo Företagspension är traditionell förvaltning och försäkringsgivare är VFF Pension.

Rapportering av premier och fakturering

Rapportering av premier görs antingen via en personlig inloggning på VFF Pensions hemsida eller så kan bolagen välja att fortsätta rapportera in premier på samma sätt som tidigare via FörsäkringsGirot eller CGI. Möjligheten att mejla en fil med premier är borttagen då filen består av personuppgifter och det strider då mot GDPR.

Vid rapportering via VFF Pensions hemsida så lämnas en premiefil in av en av företaget utsedd behörig person. Även fakturan finns sedan att hämta via inloggningssidan hos VFF Pension av behörig person. För att logga in krävs att VFF Pension registrerar en behörig person som sedan loggar in med BankID. Här finns blanketten för registrering av behörighet , blanketten ska fyllas i av företaget och skickas tillbaka till VFF Pension.

Nya bolag

För att nya ”Övriga bolag” ska bli godkända som medlemmar måste följande kriterier vara uppfyllda:

  • Bolaget har tidigare tillhört någon av koncernen Volvo Cars eller AB Volvo.
  • Bolaget tillhör ”Närstående bolag”, dvs bolag som har nära relation till Volvo Cars eller AB Volvo

Här finns blankett för anmälan om medlemskap. Anmälningsblanketten ska returneras till VFF Pension tillsammans med ett registreringsbevis (registreringsbeviset får inte vara äldre än tre månader).

Anmälningsblankett och registreringsbevis lösenordskyddas och mailas till:
api.vff.fpen@volvo.com

VFF Pension återkommer med svar om medlemskap när anmälan är klar.

Back To Top