Skip to content

Hållbarhet och minimering av hållbarhetsrisker är ett kontinuerligt arbete och en naturlig del av vår verksamhet och genomsyrar det dagliga arbetet. Våra uppdrag, mål och vision samt våra kärnvärden tar avstamp i hållbarhet.
Vi har två huvudprocesser: administration av försäkringar och förvaltning av kapital.

Vi arbetar kontinuerligt för att minimera vår påverkan på miljön, för att vara en attraktiv arbetsplats med god arbetsmiljö som erbjuder lika villkor för alla och för att våra samarbetspartners ska leva upp till motsvarande krav. Vi kommunicerar transparent kring såväl arbetet i föreningen liksom kring kapitalförvaltningsverksamheten.

Vårt arbete med hållbarhet omfattar hela vår verksamhet och kan sammanfattas enligt nedan;

  • Miljö och samhällsansvar – Vi hushåller med naturens resurser genom att digitalisera för att minska pappersutskrifter och fysisk posthantering, vi återvinner, källsorterar, utför tjänsteresor med miljövänligt alternativ och placerar kapitalet hållbart.
  • Sociala förhållanden – Vi bidrar till att de försäkrade får en bättre pension genom förvaltning av Volvo Företagspension. Vi är en god samhällsmedborgare genom att efterleva de lagar och föreskrifter som reglerar verksamheten, även inom hållbarhetsområdet.
  • Personal – Vi arbetar för att våra medarbetare ska vara nöjda och engagerade och har som mål att ingen skall bli sjuk p.g.a. arbetsmiljön. Vi har avtal för företagshälsovård och erbjuder alla våra anställda friskvårdsbidrag och även en friskvårdstimma per vecka. För att följa upp arbetsmiljö, trivsel, utbildningsbehov etc. genomförs medarbetarsamtal två gånger om året.
  • Mänskliga rättigheter – Vi behandlar och bemöter alla intressenter på ett likvärdigt sätt. Vi värnar om kollektivavtalet. Försäkringsprodukterna är könsneutrala, premieinbetalningen från respektive arbetsgivare är samma oavsett ålder, kön eller inkomst. Föreningen ska heller inte diskriminera sina intressenter och arbetssökande och ska visa respekt för den personliga integriteten.
  • Motverkan av korruption – Vi ska bidra till att motverka korruption genom att förhålla oss till olika styrdokument, såsom t ex Styrdokument för ersättningar, Etiska riktlinjer och Riktlinjer för att hantera intressekonflikter. Styrdokument för ersättningar fastställer att VFF Pensions medarbetare inte får ges rörliga ersättningar eftersom det skulle kunna driva ett medvetet risktagande. Inte heller får medarbetare ta emot gåvor eller annan ersättning i samband med upphandlingar m.m. Våra medarbetare ska årligen lämna information om eventuella bisysslor.

Här hittar ni alla våra Hållbarhetsrelaterade dokument

Back To Top