skip to Main Content

Garanterad ränta

Den garanterade räntan är den ränta VFF Pension garanterar sina försäkrade. Räntan kan variera beroende på när premierna har satts in. Garanterad ränta på premier är f n 0,7 % före skatt och avgifter.

Återbäringsränta

Allt överskott tilldelas de försäkrade och regleras via återbäringsräntan när verksamheten ger överskott. Återbäringsräntan fastställs utifrån förväntad avkastning och VFF Pensions konsolideringsgrad. Tilldelad återbäring är inte garanterad.

Aktuell återbäringsränta

2021-09-01

Volvo Företagspension 6%
PLUSpension 10%
SAF-LO 10%
T10 10%

Genomsnittlig återbäringsränta under de senaste 5 åren

2016-2020

PLUSpension 7.4%
Volvo Företagspension 4.5%
SAF-LO 5.3%
T10 5.3%

Övriga nyckeltal

0%

Konsolideringsgrad
2021-11-30

Konsolideringsgraden är ett mått på VFF Pensions förmåga att utbetala garanterad pension samt den fastställda återbäringen.

0%

Totalavkastning per
2021-11-30

Detta är värdet på den totala avkastningen på placeringstillgångarna hittills i år.

0md kr

Förvaltat kapital
2020-12-31

Detta är värdet på de totala placeringstillgångarna som förvaltas för försäkringstagarnas räkning.

0%

Totalavkastning
2021-06-30

Detta är värdet på den totala avkastningen på placeringstillgångarna.

Back To Top