skip to Main Content

EU-förordning gällande hållbarhetsrisker

Den 10 mars 2021 trädde en ny EU-förordning ikraft (den s.k. disclosureförordningen) som innebär att finansmarknadsaktörer ska informera om hur hållbarhetsrisker beaktas vid investeringar i finansiella produkter. Syftet är att skapa en mer hållbar finansmarknad genom att bl.a. underlätta jämförelsen mellan olika fonders hållbarhetsarbete. VFF Pension investerar enbart i fonder som uppfyller föreningens riktlinjer och den nya förordningen kommer att ge stöd i utvärderingen av fondförvaltare och fonder.

Genom sina investeringar har VFF Pension möjlighet att påverka inom områdena miljö, samhällsansvar, sociala förhållanden, mänskliga rättigheter och motverka korruption. För att ange riktningen för kapitalförvaltningen har VFF Pensions styrelse fastställt Investeringsriktlinjer och Riskpolicy.

Investeringsriktlinjerna fastställer att VFF Pension ska ha en långsiktigt stabil och hållbar värdetillväxt. De övergripande målen för kapitalförvaltningen är att se till att tillgångarnas värde alltid täcker pensionsåtagandena, både på lång och kort sikt och kunna erbjuda en så konkurrenskraftig återbäring som möjligt, över tid. Fortsatt integrering av hållbara investeringar i förvaltningen är ett av de strategiska mål som styrelsen lagt fast. VFF Pension strävar efter att ha en balans mellan ekonomiska, miljömässiga och sociala värden i kapitalförvaltningen. Utöver finansiella kriterier utgör därmed miljö-, sociala- och bolagsstyrningsfaktorer (ESG faktorer) en självklar del i kapitalförvaltningen. VFF Pension beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i investeringsprocessen genom definition av investeringsuniversum, portföljsammansättning och genom ett aktivt fondandelsägarskap. Identifieringen av huvudsakliga negativa konsekvenser genomförs innan och under investeringsprocessen genom exkludering, vilket innebär att föreningen inte kommer att investera i fonder som investerar på sätt som inte överensstämmer med VFF Pensions hållbarhetskriterier.

Hållbarhetspolicyn, som är fastställd av Styrelsen, finns att hämta under Blanketter och dokument.

 

VFF Pensions investeringsriktlinjer

VFF Pensions kriterier för arbetet med hållbara investeringar ingår i de av styrelsen fastställda investeringsriktlinjerna och innebär att VFF Pension strävar efter;

  • att ha en balans mellan ekonomiska, miljömässiga och sociala värden i kapitalförvaltningen.
  • att investera i bolag som tar hänsyn till ESG faktorer samt följer internationella normer för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption. Dessa normer är uttryckta i FN:s deklarationer och konventioner.
  • att undvika investeringar i kontroversiella vapen, såsom klustervapen, anti-personella minor, kemiska vapen, biologiska vapen samt kärnvapen.
  • att undvika investeringar i produktion av tobak och pornografi, då denna verksamhet inte ligger i linje med VFF Pensions värderingar.

VFF Pensions process för att integrera hållbarhet i kapitalförvaltningen

Välja in
I arbetet med att söka nya investeringsmöjligheter är hållbarhet ett viktigt kriterium och VFF Pension söker fondförvaltare som delar föreningens syn på hållbarhetsfrågor och uppfyller föreningens krav avseende ansvarsfulla investeringar. Vid investering i nya fonder tar VFF Pension in information om vilka etiska kriterier som kapitalförvaltaren tillämpar samt information om förvaltarens hållbarhetsprocess.

Välja bort
För att minska negativ påverkan på portföljen väljer VFF Pension bort fondförvaltare som inte delar föreningens syn i hållbarhetsfrågor.

Påverkan
På uppdrag av VFF Pension granskar ISS ESG samtliga fonder i totalportföljen utifrån VFF Pensions kriterier för hållbarhet och ansvar inom kapitalförvaltningen. Granskningen utgår från de av VFF Pension överlämnade innehaven för granskningsdatumet. Fondernas innehav är de senast kända. Specifikt granskar ISS ESG fondernas innehav utifrån normbaserad granskning, kontroversiella vapen och sektorbaserad granskning.

Normbaserad granskning identifierar företag som ej respekterar internationella normer för miljöskydd, mänskliga rättigheter, arbetsrätt eller anti-korruption. Granskning av kontroversiella vapen identifierar företag involverade i personminor, klustervapen, kemiska vapen, biologiska vapen eller kärnvapen. Sektorbaserad granskning identifierar företag vars omsättning till 5 % eller mer kan härledas från produktion av pornografi eller tobak.

Inom ramen för ISS ESG granskning ingår dialog med företag som bedöms kränka internationella normer för miljöskydd, mänskliga rättigheter, arbetsrätt eller antikorruption. Syftet med dialogen är att samla relevanta fakta för att säkerställa en fullständig och objektiv analys. ISS ESG söker identifiera hur bolaget tar ansvar för specifika kränkningar och även hur bolaget verkar förebyggande för att förhindra upprepade kränkningar. VFF Pension för också påverkansdialoger direkt med fondförvaltare i syfte att i första hand, påverka bolagen till förändring snarare än att exkludera bolag. I de fall där påverkansarbetet inte ger önskat resultat kan VFF Pension ta beslut om att lämna aktuell fond.

Renhetsgraden i portföljen

Fördelning av den del av portföljen som inte uppfyller VFF Pensions hållbarhetskriterier. Granskning per 2020-06-30

  • Mänskliga rättigheter: 0,07%
  • Miljöskydd: 0,03%
  • Arbetsrätt: 0,01%
  • Kontroversiella vapen: 0,01%
  • Anti-korruption: 0,00%

VFF Pensions ersättningspolicy

VFF Pension tillämpar inte i dagsläget rörlig ersättning till anställda, men om detta införs i framtiden kommer föreningen tillse att ersättningar överensstämmer med det hållbarhetsarbete som bedrivs av VFF Pension.

Back To Top