skip to Main Content

VFF Pensions process för att integrera hållbarhet i kapitalförvaltningen

Välja in
I arbetet med att söka nya investeringsmöjligheter är hållbarhet ett viktigt kriterium och VFF Pension söker fondförvaltare som delar föreningens syn på hållbarhetsfrågor och uppfyller föreningens krav avseende ansvarsfulla investeringar. Vid investering i nya fonder tar VFF Pension in information om vilka etiska kriterier som kapitalförvaltaren tillämpar samt information om förvaltarens hållbarhetsprocess.

Välja bort
För att minska negativ påverkan på portföljen väljer VFF Pension bort fondförvaltare som inte delar föreningens syn i hållbarhetsfrågor.

Påverkan
På uppdrag av VFF Pension granskar ISS ESG samtliga fonder i totalportföljen utifrån VFF Pensions kriterier för hållbarhet och ansvar inom kapitalförvaltningen. Granskningen utgår från de av VFF Pension överlämnade innehaven för granskningsdatumet. Fondernas innehav är de senast kända. Specifikt granskar ISS ESG fondernas innehav utifrån normbaserad granskning, kontroversiella vapen och sektorbaserad granskning.

Normbaserad granskning identifierar företag som ej respekterar internationella normer för miljöskydd, mänskliga rättigheter, arbetsrätt eller anti-korruption. Granskning av kontroversiella vapen identifierar företag involverade i personminor, klustervapen, kemiska vapen, biologiska vapen eller kärnvapen. Sektorbaserad granskning identifierar företag vars omsättning till 5 % eller mer kan härledas från produktion av pornografi eller tobak.

Inom ramen för ISS ESG granskning ingår dialog med företag som bedöms kränka internationella normer för miljöskydd, mänskliga rättigheter, arbetsrätt eller antikorruption. Syftet med dialogen är att samla relevanta fakta för att säkerställa en fullständig och objektiv analys. ISS ESG söker identifiera hur bolaget tar ansvar för specifika kränkningar och även hur bolaget verkar förebyggande för att förhindra upprepade kränkningar. VFF Pension för också påverkansdialoger direkt med fondförvaltare i syfte att i första hand, påverka bolagen till förändring snarare än att exkludera bolag. I de fall där påverkansarbetet inte ger önskat resultat kan VFF Pension ta beslut om att lämna aktuell fond.

Renhetsgraden i portföljen

Fördelning av den del av portföljen som inte uppfyller VFF Pensions hållbarhetskriterier. Granskning per 2021-12-31.

Kategorisering av investeringar enligt Disclosureförordningen

Under 2021 genomfördes ett arbete att kategorisera VFF Pensions investeringar enligt Disclosureförordningen. Resultatet redovisas nedan.

VFF Pensions ersättningspolicy

VFF Pension tillämpar inte i dagsläget rörlig ersättning till anställda, men om detta införs i framtiden kommer föreningen tillse att ersättningar överensstämmer med det hållbarhetsarbete som bedrivs av VFF Pension.

Back To Top