Skip to content

För VFF Pension är det viktigt att vara med och påverka denna planets framtid med hjälp av de placeringar och val som föreningen gör vid investering av kapital. Även långsiktigt ekonomiskt resultat är en väsentlig hållbarhetsaspekt för hela vår verksamhet och för att behålla våra försäkringstagares och de försäkrades förtroende.

VFF Pension arbetar generellt med fondlösningar och kapitalförvaltningen har ”Stabil, ansvarsfull och hållbar avkastning” som mål. Investeringsstrategin för hållbarhet är att ”Fortsätta integrera hållbara investeringar i förvaltningen som strävar mot att vara i linje med Parisavtalet och FNs globala hållbarhetsmål”.

Vi strävar efter att ha en balans mellan ekonomiska, miljömässiga och sociala värden i vår kapitalförvaltning. Vi investerar därför i fonder vars innehav i bolag tar hänsyn till miljöfaktorer, sociala faktorer och företagsstyrningsfaktorer dvs ESG faktorer samt följer internationella normer för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption. Dessa normer är uttryckta i FN:s deklarationer och konventioner. Vi strävar också att investerar i fonder vars bolag bidrar till Parisavtalet och FNs globala hållbarhetsmål.

Vi beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för integreringen av hållbarhetsrisker genom att fokusera på ESG-risker som anses finansiellt materiella och som därmed kan påverka en investerings risk och avkastning såväl positivt som negativt. Vi väljer bort fondinvesteringar som inte följer internationella normer för miljöskydd, mänskliga rättigheter eller antikorruption. Vår inriktning är att inte göra investeringar i kontroversiella vapen, såsom klustervapen, anti-personella minor, kemiska vapen, biologiska vapen samt kärnvapen samt att undvika investeringar i produktion av tobak och pornografi, då denna verksamhet inte ligger i linje med våra värderingar. Vi strävar också att inte göra investeringar i bolag vars omsättning till 5% eller mer kan härledas från fossila bränslen.

VFF Pension följer upp och kontrollerar hållbarhet i kapitalförvaltningen årligen.

Förutom att välja bort och välja in fonder, så arbetar vi även aktivt med påverkansdialog med de fondbolag vars fonder har innehav i företag som inte uppfyller våra kriterier för hållbarhet.

Här hittar ni alla våra Hållbarhetsrelaterade dokument

Back To Top