Skip to content

Ryssland – Ukraina, hur påverkar detta VFF Pension?

Vi ser nu stor geopolitisk oro på grund av kriget mellan Ryssland och Ukraina. Detta är framför allt en fruktansvärd humanitär katastrof för människorna i Ukraina men vi ser också att detta påverkar finansmarknaden negativt. VFF Pensions kapitalförvaltning påverkas också, men då vi har väl diversifierade placeringar så är detta hanterbart för oss och vi följer utvecklingen noga.

Kapitalförvaltning – Traditionell försäkring

Traditionell försäkring innebär att vi garanterar en viss ränta på de inbetalningar som görs till din pensionsförsäkring, för närvarande 0,7 %. Detta innebär att alla våra försäkrade är garanterade en viss pension oavsett hur vi lyckas förvalta kapitalet. På grund av detta är vi aktsamma när vi tar risk i våra placeringar.

VFF Pensions  placeringar ska ha en långsiktig, stabil, ansvarsfull och hållbar värdetillväxt. Därför är diversifiering en central byggsten i vår förvaltningsstrategi liksom att ha god uppsikt över de risker som finns i kapitalförvaltningen. Hur vi placerar tillgångarna på lång sikt mellan olika tillgångsslag kan man se i vår normalportfölj som är enligt följande:

Räntefonder:                                                      48 %

Globala aktiefonder:                                         24 %

Svenska aktiefonder:                                        10 %

Alternativa investeringsfonder:                      18 %

Vår placering mellan olika tillgångsslag enligt ovan gör att vi har en bra riskspridning som ger en bra finansiell förmåga att klara de sättningar i marknaden som inträffar med jämna mellanrum och som i detta fall beror på en stor geopolitisk oro till följd av kriget mellan Ryssland och Ukraina.  

VFF Pension har inga placeringar i Rysslandsfonder och har en marginell exponering mot Ryssland genom enstaka innehav i våra globala aktiefonder. Trots detta så påverkas vi liksom andra som är verksamma i de finansiella marknaderna av den stora osäkerheten som just nu råder över vilka ekonomiska konsekvenser som kriget kommer att medföra framgent.

Sammanfattningsvis så råder stor oro på finansmarknaden och vi vet inte hur länge detta kommer att hålla i sig. VFF Pensions placeringar är däremot väl anpassade för att kunna stå emot turbulens på marknaderna.

Här kan du läsa mer om VFF Pensions kapitalförvaltning https://www.vffpension.se/om-oss/kapitalforvaltning/

Back To Top